กถ. เรียก นิติกรท้องถิ่น ยกระดับมืออาชีพ

สืบเนื่องจาก กรณี นิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศได้ยื่นเรื่องขอให้ กถ. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ทบทวนการการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานวิชาชีพ ในจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนิติกร อปท. ประกอบด้วย นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ อบต.เวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เลขาธิการชมรมนิติกร อปท. นายกฤษากร สว่างอารมณ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ อบต. หนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กรรมการฝ่ายวิชาการ และพุทธมานนท์ มะณีรัตน์ นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นางประไพรี ปี่เงิน นิติกรชำนาญการ อบต.ศีรษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ คณะทำงาน

ซึ่งได้เข้าร่วมหารือกับ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. โดยได้รับมอบหมายจาก นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ. โดยสรุปกล่าวคือ
1.สำรวจ นิติกร อปท. ที่ทั้งหมดมีจำนวนเท่าไร จบเนติบัณฑิตมีจำนวนเท่าไร และที่จบแล้วไปดำรงตำแหน่งอื่นเช่น ผู้พิพากษา,อัยการ หรืออื่นๆจำนวนเท่าไร โดยทั้งนี้ ก.ถ. ก็จะได้มีหนังสือสำรวจตามไปอีกครั้งหนึ่ง โดยมอบหมายผู้ประสานงาน นายกฤษากร สว่างอารมณ์ และทีมงาน
2.มอบหมาย ชมรมนิติกรอปท.(สมาคมนิติกร อปท.แห่งประเทศไทย) วิเคราะห์ลักษณะเนื้องานทางกฎหมาย ที่มีความซับซ้อน ที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญสูงทางกฎหมายเท่านั้น และภารกิจที่มากในการถ่ายโอน ที่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เข้าไปมีบทบาท โดยมอบหมายผู้ประสานงาน นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล และทีมงาน
3.สรุปบทคัดย่อ กล่าวคือ ความเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ จากประสบการณ์การทำงานของ นิติกรใน อปท. และข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวโดยให้เห็นถึงความเป็นธรรม และความเสมอภาค บนพื้นฐานประโยชน์ของ ประชาชน องค์กร และประเทศชาติ โดยมอบหมายผู้ประสานงาน พุทธมานนท์ มะณีรัตน์ และทีมงาน
4.ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จะได้รวบรวมและเป็นหัวข้อเพื่อออกรับฟังความคิดเห็น โดยเชิญนิติกร อปท.ทั่วประเทศ เพื่อร่วมสัมมนา สร้างมาตรฐานงานกฎหมายและคดีในอปท.ให้ได้รับประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และประเทศชาติ ต่อไป

Facebook Comments
กดแชร์ข่าวหรือเว็บไซท์นี้ได้เลย...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Buffer this page
Buffer
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed