เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 62 ได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทำงานของ อปท. โดยบทบาทการมีส่วนร่วมของ นิติกร (นักกฎหมายท้องถิ่น) ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กทม. โดยผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร อปท.ทั่วประเทศเข้าร่วม กรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) ได้มีมติ เกี่ยวกับการกำหนดให้ ผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร อปท. ออกจากสายงานวิชาชีพ และหารือเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง ของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ในอปท. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ของ ชมรมนิติกร อปท โดยมอบให้กลุ่มตัวแทนนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นำโดย นายธีรเดช นรัตถรักษา ประธานชมรมนิติกร อปท. นางละเอียด ศรีล้อม นิติกรชำนาญการพิเศษฯ นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเพื่อให้ ก. ถ. คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีมติทบทวนและเพิ่มเติม ดังนี้

1.ผลักดันการจัดตั้งกองกฎหมาย โดย ผอ.กอง มีคุณสมบัติเป็นนักกฎหมายท้องถิ่น/ หน.ฝ่าย มีคุณสมบัติเป็นนิติกรเท่านั้น

๒.สิทธิเงินประจำตำแหน่ง/วิชาชีพ/พตก. คงเดิม โดยการกำหนดเงินประจำตำแหน่ง นิติกรให้ได้รับเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งนิติกร เพราะสายงาน นิติกร เป็นสายงานวิชาชีพเฉพาะในตัวอยู่แล้ว เนื่องจาก กรณีที่ไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ในอปท. ตำแหน่งอื่นหรือบุคคลอื่นก็จะมาทำหน้าที่แทนไม่ได้ อีกทั้ง ในตำแหน่ง นิติกร ก็มีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งต้องปฏิบัติ โดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย เมื่อพิเคราะห์ความหมายของคำว่า เงินประจำตำแหน่งก็ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เป็นค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติงานหน้าที่หลัก ที่ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพ วัตถุประสงค์ของการกำหนดเงินประจำตำแหน่งนั้น ก็เพื่อลดความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนกับอัตราตลาด และเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสีย กำลังคนในภาคราชการ

๓.ปลดล็อค การเลื่อนระดับจากนิติกรชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษให้พิจารณา ปลัดเป็นเกณฑ์ ไม่ให้ยึดโยงกับตำแหน่งหัวหน้า สป.หรือ ผอ.กองวิชาการและแผนงานกำหนดการประเมิน โดยให้กำหนดในสายงานวิทยาศาสตร์ฯ พ.ศ.2562 ข้อ 4 (4.5) ให้ ก. กลาง กำหนดให้ตำแหน่งนิติกรอยู่ในหลักเกณฑ์การเมินในสายวิชาชีพ เนื่องจากเดิม เคยอยู่ในหลักเกณฑ์นี้

๔.เรียกร้องให้ กถ. พัฒนาหรือจัดตั้งองค์กร เพื่อพัฒนา สายงานนิติกร ให้เป็น สานงานนักกฎหมายท้องถิ่น เพราะ นักกฎหมาย ในอปท.มีความแตกต่างจาก นักกฎหมายในสายงานข้าราชการอื่น
๕.ในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีนี้ต้องมีตัวแทนของตำแหน่ง นิติกร เข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็น

นักข่าวสายท้องถิ่น  รายงาน

Facebook Comments
กดแชร์ข่าวหรือเว็บไซท์นี้ได้เลย...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Buffer this page
Buffer
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed