นิติกร อปท. ระดมพล เสนอ ก.ถ.สร้าง มาตรฐานมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 ​ที่สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายธีรเดช นรัตถรักษา ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่เห็นด้วยกับประกาศมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ ก.ถ. ได้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (นายพงศ์โพยม วาศภูติ) โดยมี นางสาวคณาธิป สุขเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ถ. พร้อมคณะ เป็นผู้รับเรื่องแทน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (นายพงศ์โพยม วาศภูติ) ได้ลงนามในประกาศมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 177 ง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ต่อมาคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้พิจารณารายละเอียดของประกาศฉบับดังกล่าวอย่างถ้วนถี่แล้ว จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ไม่เห็นด้วยกับประกาศและบัญชีเทียบระดับตำแหน่งเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า มาตรฐานดังกล่าวส่อที่จะขัดกับหลักการในมาตรา 27 และมาตรา 251 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 อีกทั้งไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า อีกทั้ง ประกาศฯฉบับนี้มีสภาพเป็นกฎที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการพลเรือนสายงานวิชาการในระดับชำนาญการ สามารถโอนย้ายมาเป็นหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในสายงานวิชาการในระดับชำนาญการเช่นเดียวกัน แต่ต้องอาศัยทั้งระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ระดับขั้นเงินเดือน ประสบการณ์ในตำแหน่ง และยังต้องสอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งอีกด้วย เป็นต้น ประกาศมาตรฐานดังกล่าวจึงเห็นได้ชัดแจ้งว่า เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะ ระหว่างข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตอกย้ำคำว่า “ข้าราชการชั้นสอง” อันสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของข้าราชการพลเรือนที่มองข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีศักดิ์และเกียรติที่ต่ำกว่าข้าราชการเรือน จึงเป็นการกดขี่ข่มกันในกระบวนการทางการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน

“ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้รวบรวมรายชื่อตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งเพียงเท่าที่ระยะเวลาจะเอื้ออำนวย ได้เสนอหนังสือต่อประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมาตรฐานกลางฉบับดังกล่าว โดยขอให้มีการขยายเวลาในการบังคับใช้บัญชีแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาทบทวนโดยมีตัวแทนจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานบริหาร สายงานอำนวยการ และสายงานวิชาการ ไม่น้อยกว่ากึ่งขึ้นของคณะทำงานดังกล่าว ทั้งนี้สมาคมฯได้นำเรียนเรื่องการยื่นหนังสือต่อ นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการ ก.ถ. และนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ก.ถ.ได้รับทราบแล้ว โดยทางนางสาวคณาธิปฯ ผู้รับเรื่องแทนได้แจ้งให้ทราบว่า จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ถ.ได้พิจารณาต่อไป” นายพิพัฒน์ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ต่อมานายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง พร้อมคณะได้เดินทางไปยังพรรคพลังท้องถิ่นไท ยื่่นหนังสือร้องขอต่อ นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ให้ช่วยติดตามผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และผ่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อไป โดยหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท รับปากจะเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป พร้อมจะติดตามผลผ่านที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสต่อไป

อนึ่ง พร้อมกันนี้ผู้สื่อข่าวได้แจ้งว่า .. ชมรมนิติกร อปทฯ ในนามกลุ่มตัวแทนนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นำโดย นายธีรเดช  นรัตถรักษา ประธานชมรมนิติกร อปท.ฯ นางละเอียด ศรีล้อม นิติกรชำนาญการพิเศษฯ นายดำรงธรรม  ไชยมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษฯ ได้ร่วมยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเพื่อให้ ก. มีมติทบทวนและเพิ่มเติม กรณีดังต่อไปนี้

๑.ผลักดันการจัดตั้งกองกฎหมาย โดย ผอ.กอง มีคุณสมบัติเป็นนักกฎหมายท้องถิ่น/ หน.ฝ่าย มีคุณสมบัติเป็นนิติกรเท่านั้น

๒.สิทธิเงินประจำตำแหน่ง/วิชาชีพ/พตก. คงเดิม โดยการกำหนดเงินประจำตำแหน่ง นิติกรให้ได้รับเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งนิติกร เพราะสายงาน นิติกร เป็นสายงานวิชาชีพเฉพาะในตัวอยู่แล้ว เนื่องจาก กรณีที่ไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ในอปท. ตำแหน่งอื่นหรือบุคคลอื่นก็จะมาทำหน้าที่แทนไม่ได้ อีกทั้ง ในตำแหน่ง นิติกร ก็มีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งต้องปฏิบัติ โดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย เมื่อพิเคราะห์ความหมายของคำว่า เงินประจำตำแหน่งก็ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เป็นค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติงานหน้าที่หลัก ที่ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพ วัตถุประสงค์ของการกำหนดเงินประจำตำแหน่งนั้น ก็เพื่อลดความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนกับอัตราตลาด และเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสีย กำลังคนในภาคราชการ
๓.ปลดล็อค การเลื่อนระดับจากนิติกรชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษให้พิจารณา ปลัดเป็นเกณฑ์ ไม่ให้ยึดโยงกับตำแหน่งหัวหน้า สป.หรือ ผอ.กองวิชาการและแผนงานกำหนดการประเมิน โดยให้กำหนดในสายงานวิทยาศาสตร์ฯ พ.ศ.2562 ข้อ 4 (4.5) ให้ ก. กลาง กำหนดให้ตำแหน่งนิติกรอยู่ในหลักเกณฑ์การเมินในสายวิชาชีพ เนื่องจากเดิม เคยอยู่ในหลักเกณฑ์นี้
๔.เรียกร้องให้ กถ. พัฒนาหรือจัดตั้งองค์กร เพื่อพัฒนา สายงานนิติกร ให้เป็น สานงานนักกฎหมายท้องถิ่น เพราะ นักกฎหมาย ในอปท.มีความแตกต่างจาก นักกฎหมายในสายงานข้าราชการอื่น
๕.ในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีนี้ต้องมีตัวแทนของตำแหน่ง นิติกร เข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็น

 

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น   รายงาน
ขอขอบคุณ https://siamrath.co.th/n/94043

Facebook Comments
กดแชร์ข่าวหรือเว็บไซท์นี้ได้เลย...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Tumblr
Tumblr
Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Buffer this page
Buffer
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed